Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Algemene voorwaarden


1. De huurovereenkomst is van onbepaalde duur.

2. Het materiaal werkt correct bij levering en is volledig ontsmet.

3. Het gehuurde materiaal kan niet uitgeleend of onderverhuurd worden aan derden. De huurder moet Zorgpunt op de hoogte houden van defecten of storingen     van het gehuurde materiaal en in geval van verhuis.

4. Zorgpunt blijft in geval van huur eigenaar van het geleverde materiaal. Bij aankoop van de materialen wordt u de eigenaar van de goederen na ontvangst van     de volledige betaling van de factuur.

5. Bij levering en installatie van de goederen op verdiep via een trap worden de materialen op gelijkvloers geleverd, tenzij u de nodige hulp voorziet.

6. Bij annulatie van de levering na 14u, de werkdag voor de levering plaatsvindt, wordt de leverkost aangerekend.

7. Bij bestelling van thuiszorgmaterialen gecombineerd met revalidatiematerialen of personenalarmen, gebeurt de levering en installatie door verschillende     diensten. In dit geval rekent Zorgpunt mogelijks bijkomende lever-, ophaal- en reinigingskosten.

8. Indien de goederen in meerdere ritten moeten geleverd of opgehaald worden, wordt er extra transport gerekend.

9. Zorgpunt hanteert verschillende tarieven voor de levering, ophaling en reiniging van de verhuur- en verkoopmaterialen zoals vermeld op www.zorgpunt.eu. De     levertermijnen zijn indicatief.

10. De eerste en de laatste dag van de huur worden aangerekend als een volledige dag.

11. De huurder moet het materiaal gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon:

        • De huurder draagt de kosten die voortvloeien uit beschadiging (buiten normale slijtage) toegebracht aan of vernietiging van het materiaal.

        • Sigarettengeur wordt in ieder geval aanzien als onherstelbare schade.

        • Het elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed is enkel geschikt voor de zorgbehoevende. Wanneer het voetenof hoofdeinde niet volledig vlak is, mag er geen         bijkomend persoon op plaatsnemen of bijkomende druk op uitgeoefend worden door onder meer extra gewicht. Verkeerd gebruik kan de motoren of de         beweegbare structuur beschadigen. Schade die hieruit voortkomt, wordt aangerekend aan de huurder.

        • In geval van volledig of gedeeltelijk verlies en onherstelbare schade zal de huurder de verkoopprijs betalen, zoals vernoemd op www.zorgpunt.eu op het            moment van facturatie.

        • Schadekosten bedragen minimum € 80 en kunnen oplopen in functie van de vastgestelde beschadiging.


12. U ontvangt uw factuur telkens na het einde van de maand. Onze facturen zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en     zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 12% vanaf factuurdatum verschuldigd. Het schadebeding bedraagt: € 20,00 bij een hoofdsom tot € 150,00, € 30,00     (+ 10 % van het factuurbedrag) bij een hoofdsom tussen € 150,01 en € 500,00, en € 65,00 (+ 5 % van het factuurbedrag) bij een hoofdsom vanaf € 500,01.     Bovendien vervallen dan de betalingstermijnen ook voor alle andere facturen. Alle betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de 14 dagen na ontvangst     van de factuur schriftelijk ter kennis gebracht te worden.


13. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig aangepast worden, wanneer Zorgpunt dit passend acht.


14. De huurprijs van de goederen opgenomen in de huurovereenkomst kan aangepast worden door Zorgpunt, op ieder moment gedurende de duurtijd van de            huurovereenkomst, wanneer Zorgpunt dit passend acht. De geïndexeerde huurprijs zal van toepassing zijn vanaf de eerste factuur die volgt op de kennisgeving     van de indexatiebeslissing.


15. Na 3 weken, volgend op de kennisgeving, worden de nieuwe huurprijzen en de algemene voorwaarden stilzwijgend aanvaard, tenzij de huurder de     overeenkomst stopzet in de loop van de 3 weken.


16. De huurder, handelend in eigen naam en in naam van wie ze vertegenwoordigt, ontheft de verhuurder zonder uitzondering of voorbehoud, van elke     verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het hanteren van het gehuurde materiaal.


17. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.